Cinka Piritions. Commission Regulation (EU) 2021/1902

Cinka Piritions. Commission Regulation (EU) 2021/1902

Cienījamie partneri!

Darām zināmu ka 2021.g. 29. Oktobrī Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesī publicēta KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/1902 (ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu).

Saskaņā ar grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) cinka piritions ir iekļauts kancerogēnu grupā - CMR 1B. Regulas (EK) Nr. 1223/2009 grozījumu pamatā ir attiecīgo vielu klasificēšana par CMR vielām ar Deleģēto regulu (ES) 2020/1182, un tāpēc tie būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, no kuras piemēro minēto klasifikāciju.

No 2022. gada 1. marta Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā aizliegums izmantot cinka piritionu kosmētikā. Cinka piritions ZPT tiks iekļauts (ES) Regulas 1223/2009 II pielikumā ("Aizliegto vielu saraksts").

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Uzņēmumiem, kas ražo vai piegādā un izplatīta ES tirgū kosmētikas līdzekļus ar cinka piritionu, jāizņem no apgrozījuma cinka piritionu saturošus produktus un jāmeklē alternatīvas iespējas sastāvdaļas maiņai.

Reglamentu 2021/1902 var apskatīties šeit.