KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/831

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/831

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/831 (2019. gada 22. maijs), ar ko groza II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

2019. gada 22. maijā Eiropas Komisija publicēja Regulu (ES) 2019/831, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā CMR. Regula stāsies spēkā 2019. gada 12. jūnijā.

Eiropas Komisija 2019. gada 22. maijā publicēja Regulu (ES) 2019/831, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā kategoriju kancerogēnas, mutagēnas un reprotoksiskas (CMR) 1A, 1B vai 2 saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 līdz 2018. gada 1. decembrim. Šajā atjauninājumā II pielikumā aizliegtajām vielām ir pievienoti vairāk nekā 200 ieraksti.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 15. pantu vielu, kas klasificēta kā 2. kategorijas CMR, var izmantot kosmētikas līdzekļos, ja vielu ir novērtējusi Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) un tā ir atzīta par drošu lietošana kosmētikas līdzekļos. Vielas, kas klasificētas kā 1A vai 1B kategorijas CMR, ir aizliegtas kosmētikas līdzekļos, ja vien šādas vielas izņēmuma kārtā neatbilst vairākiem nosacījumiem, kas noteikti 15. panta 2. punkta 2. apakšpunktā.

Lūdzu, skatiet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0831

Regula stājas spēkā 2019. gada 12. jūnijā.